søndag 20. februar 2011

Inventar

For tida er me veldig opptekne av stolar, bord, porselen og slikt. Me skal ha  ein del av alt dette og det gjeld å finna det rette, både med omsyn til kvalitet og utsjånad.
No er det vel kanskje litt feil å sei me i denne samanhangen, eg er litt på "jordet" når det gjeld slike ting så dette også er Jorunn sitt domene.
Ho har sett igjennom utallige katalogar og det har vore ein del økter på internett så etterkvart har utvalet smalna inn til nokre få modellar men det er framleis vanskeleg. Prisen skal også passa budsjettet.
Det er utruleg mange småting og detaljar som skal på plass og tida fyk.. I forrige innlegg skreiv eg ein del om driftsopplegget framover og det er ambisiøst nok, det kan verta tøft for oss amatørar å få dette til å gli med ein gong men me satsar på å vera godt førereidde og at gjestene kanskje gjev oss litt slakk den første månaden.
Me vil i alle fall gjera alt for at det skal lukkast!

lørdag 19. februar 2011

Drifta i sommar

I oppslaget i Hordaland var det skrive ein del om korleis me skal driva det framover sommaren. Det kan kanskje vera nyttig å presisera litt. Sidan me no startar midt i ein sesong utan at me har kunna ta opp tingingar så må me prøva på andre måtar å fylla huset, for fyllast må det. Me ligg berre ein km frå sentrum av Voss så det er freistande å prøva å ha litt "opningstider" og driva litt pub og kafe. No er me sjølvsagt klar over at det er eit tøft beite men me reknar litt ubeskjedent med at mange vil koma innom for å sjå korleis det ser ut hjå oss. Det er forøvrig ein heil del folk som spaserer forbi her kvar kveld og i helgene, kanskje ein kopp kaffi med noko godt eller eit glas med Ægir på vegen??
Me har eit oppegåande kjøken der det skal lagast god mat av råvarer som ikkje har reist for langt, om me får det til så er dette eit tilbod som saknast på Voss. Det kan verta ein del av opplegget vidare framover om det er noko folk likar og nyttar seg av.
Me skal sjølsagt som alle andre satsa litt på kurs og små konferansar, det unike med oss er dei spesielle omgjevnadane i løo og at det er stille og roleg utan forstyrringar - me ligg på landet men berre 1km frå "bydn" på Vangen. Voss ligg berre ein god time frå Bergen og det er gode forbindelsar til Oslo.
Hovudsatsinga vert nok på ulike arrangement og store dagar. Brudlaup, åremålsdagar, dåp, konfirmasjon og slikt, løa passar heilt perfekt for slikt. Ho er romsleg, god uteplass, stemningsfull - kort sagt ei perfekt råme om ein stor dag. Men me har ikkje gløymt andre arrangement slik som intimkonsertar, utstillingar og alt mogeleg som kreative sjeler her i bygda kan tenkja seg å arrangera - og her er verkeleg mange kreative sjeler! Ingenting er for lite og det skal litt til før det vert for stort :)
So godtfolk, skal de arrangera noko frå juni og utover så er Store Ringheim eit godt alternativ!
De kan også følgja oss på Facebook Trykk "Lik dette" så får de automatisk oppdatering når me legg ut nyhende.


Hordaland 19.02 side ein -

Hordaland 19.02 -

fredag 18. februar 2011

Stoda nett no

Gipsing
Her kjem ein liten situasjonsrapport frå kva som går føre seg nett no. Og det er ikkje nett lite, det kryr av folk i løa - røyrleggjar, elektrikarar, lydfolk, snikkarar, målar og sikkert endå fleire, reine maurtua. Me tenkte at når me endeleg kom i gang så hadde me mykje å skriva om her i bloggen, og det stemmer men no har me knapt med tid til å skriva.
Men her er som sagt ei lita oppdatering.
Målaren i full sving
Snikkarane held på med tak og vegger nede, forar ut, legg panel som underlag og gipsar. Elektrikar og lydfolk kavar på med å få på plass heile spaghettien av røyr og leidningar før snikkaren gipsar, har klaffa bra så langt, har ikkje måtta rive nedatt noko heldigvis.
Røyrleggjaren kjempar på for å rekkja å leggja røyrene sine før snikkaren gipsar, går bra det og. Innimellom kjem ventilasjonsmannen med nye feite røyrer som skal stappast vekk i vegger og golv før den same snikkaren gipsar. Og når snikkaren er ferdig å gipsa kjem målaren og sparklar.
Lat da no vera sagt at me har ein snikkar med svært godt oversyn slik at alt glid forbausande bra.
Midt oppi dette står så Jorunn med hendene fulle med å styra og følgja oppsom byggeleiar, og det har også gjenge svært bra.
"Litt snø"
Konklusjonen så langt er at alt er under kontroll og går bra, det einaste me ikkje veit enno er ein ferdigdato men me satsar på å vera operative i byrjinga av juni.
Som de ser av det eine biletet er det den snørikaste og kaldaste vinteren i manns minne, me har vore oppi over meteren med snø på flat mark, svært mykje etter kva me har vore vane med. Det vert svære snøhaugar når ein må brøyta godt ut i tunet slik at alle bilane får plass. Ein annan ting er at uteområdet og kloakkgrøfta måtte utsetjast til klaken går til våren så det kjem til å verta ei hektisk tid før alt er klart til opning.
Her skal vindaugo koma

I går hadde me avisa Hordaland på vitjing, dei laga ein reportasje som kjem på trykk på laurdag. Det vert spanande å sjå kva dei har fått til. Det er uansett bra med litt merksemd no slik at folk vert klar over at tilbodet vårt kjem og at dei no kan til å tinga seg plass.
Stappa veggane fulle av røyr


Litt av bilane i tunet
Røyrleggjaren i sving

mandag 7. februar 2011

Ventilasjon

Me er pålagde å ha eitt ventilasjonsanlegg som tilfredstiller arbeidstilsynet sine krav. I utgangspunktet eit krav me såg på med ulyst og unødvendig, stygt tenkte me det kom til å verta og. Me har etterkvart kome til at anlegget nok er nødvendig, det er ikkje noko kjekt å sitja i klamme og sveitte rom. Me har vore så heldige at me har snubla over eit veldig oppegåande firma innan ventialsjonsteknikk, SIMM, som til og med har ein nøkkelmann busett på Voss. Dei har prosjektert og planlagt framføringane så det skal visa minst mogeleg. At kanalane er i vegen er sjølvsagt ikkje til å koma forbi, luft tek utruleg mykje plass når ho skal transporterast utan ulydar, så det har vore pønska mykje på korleis det skal gjerast. Me ser og at det må endrast ein del undervegs men alt i alt trur eg dette vert bra.
Det er sjølvsagt varmeattvinning og andre state of art duppedittar og heile greia kan styrast sentralt frå baren.
På bileta ser de litt av det de ikkje vil sjå når det er ferdig :)


søndag 6. februar 2011

Betane

Ein bete er ein bjelke som går tvers over konstruksjonen øverst i tømmerkassa for å halda i mot presset frå taksperrene.
I høybrotet var dei fjerna for lenge sidan, dei var sikkert i vegen då siloen vart sett inn på 70 talet, i konnbrotet var det ein att. Når me la golv kom denne berre 1,6m over golvet så han kunne sjølvagt ikkje vera der han var, men sidan han var ein del av konstruksjonene var det ikkje berre å saga han vekk heller.
Løysinga vart å flytta han opp i taket som ein hanabjelke der han tente same funksjonen som før.
Den same løysinga vart vald i høybrotet sjølv om takhøgda var høgare der.
På sjølve laoen, seksjonen midt imellom brota, valde me å behalda betane slik dei var.
Resultatet vart bra, absolutt til å leva med.
Det var eit liknande problem med inngangen til konnbrotet. Konnbrotet har golv ein god halvmeter høgare enn resten av andre høgda. Det skal vera trapp der og dør inn slik at det vert eit koseleg tømmerrom til mindre samlingar eller møte.
Problemet var at tverrstokken over opninga, den som held kassa i hop, vart for låg. Mykje potensiell hovudverk for folk av normalhøgd :) , så noko måtte gjerast.
Løysinga vart her og å flytta han opp eit omfar og festa han i sperra og øverste omfaret. Slik fekk me ei høgd på 2m og ti, høgt nok for dei fleste.
Me prøver å ta vare på den gamle konstruksjonen så godt me kan, alle endringar vert dokumenterte med før og etter. Løer av denne typen er etterkvart vortne heller sjeldne, dei fleste er rivne eller har sige i hop så me føler det er viktig å ta vare på vår for ettertida.
Heile løa vert no synleg inne i bygget slik at gjestene våre kan beundra den vel uttenkte konstruksjonen.