lørdag 25. desember 2010

Jolastemning

Ja no er det verkeleg jolakort stemning her. Vårherre har drysst ned puddersnø i passelege mengder på hage og hus og laga ein nasjonal romantisk stemning rundt nøvene.
Jolafreden ligg døsig over heimen der me sit og gjer ingenting, ladar batteria til travle tider.
Me har fått igangsetjingsløyve etter litt utolig venting (6mnd) og startar for fullt no i melsdagane, då vert det nok meir liv og oppdateringar her på bloggen og.
Men til dess; Ha ei rettelg God og Fredeleg Jol!

torsdag 23. desember 2010

Igangsetjings løyve

Jihaa! Då har me omsider endeleg fått igangsetjingsløyve. Knappe seks månadar tok det so no vert det vinterbygging igjen. Det er litt disputt om det er arkitekten vår som har vore sein eller kommunen si byggesaksavd som har rota litt. Eg har vel litt meiningar om det men det får kvila no. Me legg det bak oss på vegen, men me gløymer det ikkje, det har vore nyttige erfaringar.
So no har me starta opp med å isolera bygget så me får på varme, deretter er det full guffe framover. Frost og tele gjer at me slit både med grøfter og utearbeid så det er utsett til våren.
Påbygget for ventilasjonsanlegget slit med same problemet, der veit me ikkje heilt kva me skal gjea men finn nok på noko.
I det heile er det problematisk og dyrt å byggja om vinteren men me hadde ikkje val denne gongen.

Med dette ynskjer me alle våre lesarar ei retteleg God Jol og eit godt år i vente.

Jorunn og Svein

lørdag 27. november 2010

Då var alt inne..

Då er alt som skal sendast inn inne. Me sit her og kryssar fingrar og tær og vonar det beste (som vanleg).
Me er beherska optimistiske, særleg sidan me ikkje kan koma på noko meir no som skulle vera feil. Me avventar tilbakemelding frå Fylkesmannen si kulturminneavdeling, dei har freist ut neste veka med å koma med innspel. Det skal verta spanande å sjå kva dei finn ut.
Uansett så vil me ha eit lite byggemøte i veka for å prøva å koma fram til ein enkel framdriftsplan. Det er etterkvart kome ein god del førespurnader så det hadde vore greitt å visst omlag kortid me kan rekna med å vera ferdige.
Kryss fingrar for oss!

torsdag 25. november 2010

Ikkje nett som varm kniv i smør nei

Kanskje ikkje heilt uventa så var det ikkje akkurat berre berre å få løyvet no heller. Brannvurderinga er forseinka frå arkitekten vår så det er ingenting som skjer før den er kome, litt dumt det at det skal henga på våre folk no.
Teikningane av løo er og sende til Fylkesmannen si kulturminneavdeling som ville ha eit ord med i laget. Dette tek eg forsåvidt som ei anerkjenning av at me har eit sjeldant og spesielt bygg.
Eg reknar ikkje med at det skal verta nokon vanskar med å verta einig med dei sidan me heile tida har hatt som overordna mål å ta vare på den gamle bygningen. Dei får ta seg ein tur opp, så kokar me kaffi og tek oss ein runde i løo og går igjennom planane og det som er utført. Eit lite innblikk i soga til huset skal me sjøvsagt også spandera på.
Det er eit spesielt hus på ein spesiell stad.

søndag 21. november 2010

Hage

Hin dagen hadde me Anne frå Komplett Utemiljø på vitjing. Bakgrunnen var at me har engasjert dei til å laga ein overordna plan for uteområdet i tunet. Me tykkjer det er viktig at ikkje berre innsida av løa vert bra, det er minst like viktig at uteområdet er bra.
Komplett Utemiljø er eit firma i Haugesund som leverer både hageplanar og anleggsgartnartenester. Me har sett på ein del oppdrag dei har hatt og ser at me har samanfallande syn på ein del viktige ting.
Vidare no skal Anne laga eit utkast og så skal me fila og ruggla på det til me er nøygde.
Deretter får me sjå kor mykje me har råd til å få gjort..

onsdag 17. november 2010

Great News!

Fekk muntleg stadfesta frå vegvesenet i dag at avkøyrsla vår er oppmålt og godkjend! Kjempe!
No er alle papir sende til byggesaksavd for handsaming, det skal i utgangspunktet ikkje ta lang tid sidan me allereie har rammeløyve. Me får vona at vegen fram er rydda og asfaltert slik at me omsider kan koma i gang og kanskje verta ferdige til konfirmasjonssesongen til våren.
Betinga optimist..

tirsdag 16. november 2010

Lite påbygg

Me har forsovidt starta litt. Det må byggast eit lite påbygg i eine enden av løo for å få plass til maskineriet til ventilasjonsanlegget. Dette var lettaste å få gjort no når det er folk og maskiner og jobbar med uteområdet på nedsida så me sette i gang.
Tilbygget må senkast omlag ein meter ned i jorda så taket kan gå i flukt med resten av løetaket. Dette inneber då ein del graving og støyping og omlegging av trappa ned langs løa.

Ser litt rotete ut no men eg er sikker på at det vert bra når det er ferdig og eit godt ventilasjonsanlegg er ein god ting å ha.

mandag 15. november 2010

Avkøyrsle

Då var me i gang med avkøyrsla. Jan i frå Skutle Betong stilte på kort varsel og var her i tolv tida midt i ei tett snøbye. Me streka opp og målte og så sette han i gang. Det er berre avkøyrsla ca 4m frå vegekanten som vert laga no, resten tek me til våren når det er betre forhold. Men dette var ikkje til å utsetja - sjå forrige innlegg.
Ho vert ferdig i morgon og så er det berre for Statens Vegvesen å godkjenna ho så er me eitt lite steg nærare løyvet.

søndag 14. november 2010

Høna og egget

Då har me fått tilsagn frå vegvesenet om at me kan pårekna å få godkjent avkøyrsla når den er ferdig. Kjekt det, men i vilkåra er det understreka at kommunen ikkje får gje byggeløyve før avkøyrsla er godkjent så me er eigentleg like langt. Avkøyrsla må byggast og godkjennast før me har byggeløyvet i boks. Blir litt sånn høna og egget dette, kven kom først veit de:)
Dette er ikkje eit vilkår som ein vrang sakshandsamar har sett, det er standardvilkår, og me skulle såleis ha visst om det. Vel, ikkje me amatørar då men kanskje arkitekten vår...
Uansett så er me vel komne eit lite steg vidare i stolleiken, no er det brått gravemannen vår, Jan, som ikkje har ein stol å sitja på og lyt stilla med gravemaskin i morgon og laga avkøyrsle.
Deretter er me spente på neste steg på ein stadig smalare sti mot det etterlengta løyvet.

fredag 5. november 2010

Husflytting

Laang dag i dag, me var i Modalen og henta ei tømmerhytte me skal setja opp som del av prosjektet. Hytta vart kjøpt på Finn i fjor og no meinte eigaren at det var på tide å henta ho.
Me hadde leigd inn Jan Skutle med lastebil, Erlend vart med og me rekna optimistisk med at me skulle klara det på eitt lass. O milde einfold! Me lasta så mykje me torde for høgda - låge tunellar mellom Modalen og Dale veit de. Me fekk med oss omlag to tredeler, resten må eg nok henta med hengar :(
Me fekk tømmeret vel heim i tunet, Jan lasta det av med krane og tok helg, vel fortent sjølvsagt. Erlend og eg sto igjen med ein formidabel jobb å stabla det inn i reiskapshuset.
Me vart ferdige i 8 tida i kveld, dugeleg lange i armane.
Det skal verta hardt å få plass til ein tredel meir, men me skal nok få det til.

torsdag 4. november 2010

Frosten nærmar seg

I dag var det hektisk aktivitet med å isolera og leggja jern på uteplassen sidan frosten nærmar seg. Ikkje så greitt å støypa på frose underlag veit de..
Me tenkte i vinter som var at me skulle sleppa å kjempa med frosten no men slik gjekk det altså ikkje.
Me har også drive med å tetta att hol og diverse i gamle floren, den er ikkje med på denne søknaden så her kan me driva med litt vedlikehald. Murstein fekk me ved å saga ut opning der det skal verta dør ein gong i framtida. Denne pikka me av den gamle mørtelen på og brukte på ny. Greitt det så vart det både same farge og tekstur.
Forrige veke var me på reiselivskonferanse på Fleischer. Den handla om mat og reiseliv og div anna. Mykje tankevekkande stoff der som me kjem til å ta med oss i det vidare arbeidet.
Særleg interessant var delene som handla om matprofil. Den underbygde i stor grad vår filosofi om å satsa på lokale råvarer mest mogeleg så dette vert spanande - kanskje me treff ein trend?


mandag 1. november 2010

Uteplass

No er omsider revidert søknad om parkeringsplass innlevert med lovnad om kjapp sakshandsaming so no er det nett før.
Men me har tjuvstarta litt - nedom låven, der det var ein fin plen, har no gravemaskinene kome på plass. Plenen er historie, planen er å helleleggja denne fine staden slik at ein kan gå rett ut frå løo og ha ein god stad å vera, eller til uteservering på fine dagar. Det er ei fantastisk fin utsikt her og verkeleg lunt inne i kroken uansett vind, så dette skal verta bra.
Uteplassen vert laga etter standard oppskrift - fjerna matjord og skrapmasse, fylla på pukklag, retta opp og ta høgder, runde med hoppetussa, leggja ut singel, ny runde med hoppetussa, finavretta, støypa etc - så langt er me straks ferdige med å leggja på singel. Støyping vert det om eit par veker.
Me skal halda dykk oppdaterte :)

onsdag 27. oktober 2010

Von i hangande snøre

Jaudå, dei seier so. Med omsyn til det manglande avkøyrsleløyvet så har det vist seg at alle som hadde med saka å gjera enten er på ferie eller fråverande, litt frustrerande.
Men omsider fekk eg tak i ein gasta kar frå vegstasjonen i Odda som vil ta tak i saka slik at me kan koma litt lenger, signe han. Han kjem på synfaring i morgon slik at me kan verta einige om korleis me skal gjera det, ny søknad vert send og forhåpentlegvis skubba kjapt gjennom systemet sidan saka allereie ligg inne og so....kan me omsider byrja.
So til alle dykk som spør om kortid me vert ferdige - vel me veit ikkje enno men truleg før sommaren.

søndag 24. oktober 2010

Tempus fugit

Jaudå, tida fyk. No er første snøen komen og ser ut til å verta liggjande. Me sit og ventar på å få løyve til avkøyrsle, slik at me kan senda byggeløyvesøknad, slik at me kan ha oppstartsmøte og planleggja, slik at me kan koma i gang....
Minner litt om gode gamle folkeeventyr dette her - eller om høna og egget, kven kom først :)
Vel, ting ordnar seg nok, imens sit me og prøver å planleggja dette så godt me kan. For tida er det innandørs det gjeld, me prøver å få på plass eitt brukande kjøkken som me har råd til, me skal bestemma oss for kva stolar, bord, dekketøy etc som me vil ha og som me har råd til. Ikkje lett men me skal nok få det til.
Det er også snart på tide å byrja å arbeida med skjenkesøknaden, ein av oss må på kurs og verta godkjende som skjenkestyrar osv. Det me har lært så langt er at ting tek tid så me må berre koma endå lengre på forkant.
Me har fått løyve til påkopling av kloakken så forsåvidt kan me byrja å grava grøft for den, før snøen kjem - eller etter at den har fare :). Det kan vera me kjem i gang med det til veka for det hastar kanskje litt. Grøfta er lang, bortimot 200 meter, så det tek si tid.

lørdag 16. oktober 2010

Parkeringsplass

Nett no når me trudde me var i mål kom det avslag på avkøyrsla for parkeringsplassen me har planlagt. Kva skal me sei, er vel litt overgjeven nett no. Det var spørsmål om me kunne vurdera ein annan stad til parkeringsplass. Det har me sjølvsagt gjort, det ligg ein heilt utmerka stad rett i nærleiken - men det er naboen sin:), har ikkje tenkt at han skal halda meg med parkeringsplass.
Me får vel berre prøva å få folk frå vegvesenet på synfaring, så får dei sjå om dei finn ein betre plass.
Ellers går ting sin gang, det er no rydda og oppshina inne i løa så det er klart til håndverkarane kjem..ein gong.

torsdag 14. oktober 2010

Tilpassingar

Planlegginga er byrja å verta litt meir intens den siste tida. På bileta ser de at me har hengt opp "liksomvegger" for å sjå korleis det vert og korleis det fungerer. Me har tenkt å ha enkle kvite vegger rundt i svolene og andre stader for å understreka den gamle løa. Den gamle løa skal visa slik ho var med grove tømmervegger og grinder. Det vil sikkert verta ein del "tilpassingar" men i hovudsak trur me det vert slik som planlagt.
I går hadde me representantar for blikkenslagarfirmaet og firmaet som bereknar ventilasjonsanlegget, samt byggmeister og arkitekt på besøk. Bakgrunnen var at det var vanskeleg å finna plass til maskineriet til ventilasjonsanlegget innandørs og det var vanskeleg å integrera det utandørs - gamle bygningar er som regel ikkje enkle.
Etter eit par timar fundering og meiningsutveksling fann dei likevel ei råd, det vert bygd eit lite påbygg på vestre enden av løa som skal husa maskineriet, neppe ideelt estetisk sett men minst av alle "onder".
I løpet av neste veke vil det også verta starta opp arbeid på uteplassen og kloakkgrøfta så endeleg er me i gang att.

Kortid me er ferdige er nok for tidleg å sei.

fredag 8. oktober 2010

Golv

Me vurderer for tida kva me skal ha på golvet i løa - skifer eller fliser. Personleg favoritt er nok skifer men den skal ha eit visst vedlikehald for å halda seg fin. Det vert sagt at han må behandlast med inkart kvart år og at dette er ein heller omstendeleg prosess. Me ser ikkje for oss at me kjem til å ha så mykje tid til overs og skulle me ha det vil me nok heller reisa til støls enn å polera golv så for tida hallar det mest mot fliser.
Me lyt nok setja oss inn i kor mykje arbeid det eigentleg er med skifer før me dømer han heilt nord og ned, det kan no vera at det er litt overdrive.
Gode råd - send oss ein epost!

tirsdag 5. oktober 2010

Langsomt maler..

Nåja, det går nok enno ei lita stund før me vert vekte av lystige hammarbank om morgonen. Råmevedtak skal skrivast, byggesøknad sendast, ansvarlege skal underskriva, ei rad instansar skal koma med sitt...
Tolmod kom til oss osv.
Men ting er på rett veg - vår veg, og no ser me fram til papirmylne har male ferdig og hammar og tong kan overta!

søndag 3. oktober 2010

Opprydding!

I lutter glede over det positive vedtaket gjekk me laus og rydda grundig opp rundt løa i går. Det var meldt regn slik at me hadde litt tidspress på oss sidan ryddinga innebar eindel flytting av materialar etc med traktor og me ville ikkje at det skulle verta blautt med traktorspor og elendigheit.
Erlend vart med og etter ein 6-7 timar var alt strøkent og klart til nytt innrykk av ulike håndverkarar. Det vert nok meir rot, me betalar for at håndverkarane produserer, ikkje at dei ryddar - det kan me gjera.
No går det nok enno ei veke eller to til alt er klart og muntre hammarslag kjem frå løa men no veit me at det går framover.

lørdag 2. oktober 2010

Rammeløyve!

Som me antyda i går kveld så har me fått (muntleg) tilsagn om rammeløyve etter "landbruk +" regimet hjå kommunen. Utslagsgjevande var at me er aktive bønder, me driv med jordbær og har kyrne i samdrift. Dersom me hadde gjort som mange andre og selt kvoten og leigd ut jorda hadde nok resultatet vorte eit anna.

Det har vore litt "rusk" i saksgangen i denne saka men det let me no kvila, derimot vil me framheva dei som har stått på for at dette skulle gå bra; ordførar Gunn Berit Lunde som tok tak i saka når det såg som mørkaste ut og sette i gang prosessen som førde fram til positivt vedtak, Anbjørg Nornes som har stått på barrikadane for saka heile tida, næringssjef, lanbrukssjef og byggesaksavd som har vore opne og jobba for eit positivt vedtak - Tusen Takk skal de ha!!!
Vel, så er det opp til oss då om dette skal gå bra. Først skal me byggja innanføre råmene til budsjettet, deretter skal me driva det og skapa ein stad slik me drøymer om - det vert ikkje mindre arbeid i tida som kjem men det vert kjekt.

fredag 1. oktober 2010

Yess!!!!

Jepp, det stemmer! Alt ordnar seg for snille gutar og jenter!
Meir sidan - travelt no.

Nytt golv i løo 3 - laoabrue
Det vart mykje luring og finplanlegging då golvet i løo vart lagt. Me har allereie skrive om svolagolva og laoagolvet, eit anna problem var golvet på laoabrue. Dei ulike utfordringane der var at det skulle vera godt tilgjengeleg sjølv om det var litt bratt, det måtte vera inngang til toaletta i andre høgda av steinsiloen og det skulle sjølvsagt vera tilgjengeleg for rullestolbrukarar.
Det vart ein god del hedneklaoing (klø seg i hovudet) både på byggmeister og oss heilt til Jorunn fekk ein kjempeide som løyste heile problemet.
Laoabrue vart delt inn i to nivå der det eine var i same nivå som golvet inn til toalettet. Nivåa er så tillaga slik at ein rampe enkelt og greitt kan leggjast ut når rullestolbrukarar er mellom gjestene, så enkelt - så greitt.
David byggmeister berekna og konstruerte før dei dyktige snikkarane hans bygde og laoabrue vart ferdig.
I morgon er D dagen, kanskje neste innlegg varslar at me kan byrja å skriva om notida, det passar fint for me er straks ferdige med det som har hendt.

søndag 26. september 2010

Byggeløyve....

Det er spanande tider. Me har fenge ein del underhånda informasjon om at ting kan koma til å snu på slutten av veka. Me har kryssa alt som finnes av fingrar og tær og ligg med armar og føter i kryss om natta :) og står på og skaffar fram alt som trengs av informasjon for at det skal gå i orden.
Ei rosa som illustrasjon på von.
Følg med - dette vert spanande!

tirsdag 21. september 2010

Byggeløyve eller ikkje...

Som eg har skrive tidlegare heng prosjektet fast i prosessen med å få byggeløyve for tida.
Så langt har eg klart å finna ut at Fylkesmannen har ei meining om at prosjektet er for stort til at det kan koma inn under landbruk + begrepet og at me må søkja dispensasjon frå kommuneplanen der området her er sokalla LNF område. Dette krev sjølvsagt både tid og pengar og - her skal også Fylkesmannen gje uttale om han meiner det er greitt. I ytste konsekvens kan me verta pålagde å laga ein reguleringsplan før me får det i orden. Det korkje vil eller kan me av økonomiske årsaker, prosjektet er både dyrt og vågesamt alt i dag så dersom det vert kravd vert det stilt og roleg begrave.
Det er to ting me lurar litt på her; for det første så vart me av alle instansar oppmoda om å koma fram med alle planar med ein gong så ville det verta så mykje enklare. På førehandskonferansen med byggesak, landbruk, vegvesen osv var det full konsensus om at dette var eit typisk landbruk + prosjekt men Fylkesmannen si landbruksavd er tydelegvis av ei anna meining. Me har fått signal om at det var for omfattande og difor datt ut or landbruk + omgrepet.
Javel? Meiner altså Fylkesmannen at det vert betre planlegging av å søkja stykkevis og delt?
Jaja, hadde me visst det hadde me sjølvsagt søkt berre om løo og ikkje teke med husværet på reiskapshusloftet.
Det andre me undrar på er; søknaden gjeld bruksendring på to hus som er vortne utdaterte som landbruksbygningar etter at drifta på garden er omlagt. Me kunne sjølvsagt berre lete dei stå og forfalla eller rive dei ned, noko me ser i ettertid sikkert hadde vore det fornuftigaste, men me ville gjerne utnytta potensialet i dei og prøva å laga ein arbeidsplass på bruket. Dette skulle eigentleg vera sjølve kjerneideen i landbruk + så me undrast på kva Fylkesmannen si landbruksavdeling eigentleg meiner kjem innunder omgrepet.
Slik står no saka no då - i uvisse - kommune og Fylkesmann skal ha eit møte neste torsdag der temaet skal drøftast, kanskje me vert klokare då...følg med!

mandag 20. september 2010

Nytt golv i løo 2


Me hadde opprinneleg tenkt at andre høgda i svolene skulle kunna nyttast til noko, t.d. galleri. No viste det seg at etter at golva var støypte så vart det så som så med takhøgda nede. Me måtte flytta golva opp eit stykkje på tømro for å få 2,60m i høgd nede, som vel er minimum i eit så stort rom. Dette førte til at det vart for lågt under taket i svolene til at me kunne bruka dei til det me hadde tenkt, så spørsmålet vart om me skulle ha golv der i det heile. Etter ein del vurdering landa me på at me ville ha golv, me tykte at rommet nede ville verta litt "rart" med tak i midten og ope rundt, men også fordi me såg at me kom til å trengja lagerrom. Litt tronge lagerrom vart det men alt er betre enn ingen lagerrom og når ein byggjer om eit så gamalt hus som er planlagt til heilt andre ting må ein vera førebudd på kompromiss - mange kompromiss.

lørdag 18. september 2010

Kor gamal er løo?

Kor gamalt kan huset vera, det er eit spørsmål sikkert fleire enn me har stilt seg. Det me veit er at løa vart sett opp på den staden ho står no i tida mellom 1860-65. Det var på den tida han tipp oldefar, Peder, snudde opp ned på tunet og lagde eit moderne firkanta tun i stadenfor eit rekkjetun. Han flytta dei fleste husa og bygde ei ny lemstove inntil den gamle røykstova. slik står i store trekk tunet den dag i dag og men det har kome til eit reiskapshus og bustadhuset vårt, og gamlefloren er riven.
Som regel når dei reiv og bygde nytt før i tida vart det som var brukande av det gamle huset brukt på nytt. Noko å læra der kanskje.. I løo ser me tydeleg at ein del av tømro er annleis enn resten, desse stokkane er også merkte med romartal som er eit prov på at dei har vorte flytta. Ein liten oppteljing viser at omlag helvta av løa er laga av tydeleg eldre stokkar, sannsynlegvis frå gamleløa.
Så er spørsmålet då, kor gamal var gamleløa? Ikkje godt å sei sidan det neppe ligg nokon byggesøknad i arkivet frå mellomalderen (enklare då!), men det me veit er at det er eit årstal skore inn i ein ospestokk som er ein del av den eldste delen.
Det står ANO 168(5?).
Det er vel kanskje truleg at dette vart skrive inn då løo vart sett opp på den tid, i så tilfelle er deler av løa over tre hundre år gamal.
Så er sjølvsagt spørsmålet - brukte dei deler av ei eldre løe då og? Tja, sannsynlegvis, men det veit me ingenting om.

fredag 17. september 2010

Nytt golv i løo

Ikkje noko nytt om byggesaka enno så i mellomtida får me fortelja litt meir om bygginga fram til no.
Etter at golva i første høgda var støypte og storkna:), var det på tide å få på plass golvet på laoen att. Om omgrepa er litt forvirrande så kan eg forklara det slik at i andre høgda i ei gamal vossaløe var det tre rom. I midten var laoen, inn i laoen kom ein via ei køyrebru - laoabruæ. På eine sida av laoen låg høybrotet der ein lagra tørrhøy og på andre sida låg konnbrotet der kodnet vart lagra.
På laoen hadde det altså vore golv men det var så dårleg at me laut riva det ned. No var tida komen til å leggja nytt og i same slengen ville me gjerne ha golv i høybrotet og konnbrotet og.
Før golvet kunne leggjast måtte det til ein del førearbeid. Tømmerveggane i konnbrotet var av løetypen, gisne og med litt luft mellom stokkane. Når det skulle leggjast råme til å festa bjelkane i måtte veggene stabiliserast. Dette vart gjort med å bora hol gjennom 4 omfar med tømmer og setja inn eit gjengejern der og skru saman desse omfara. Dette vart gjort med to meters mellomrom på kvar sidevegg. Desse samanskrudde stokkane verka no som ein dragar og kunne brukast til å halda råma for bjelkene.
Tvert over rommet var det seks meter, alt for langt til vanlege bjelkar med vanleg mellomrom. Me måtte altså bruka spesielle laminerte bjelkar kalla Kertobjelkar. Desse måtte me så leggja med 30cm mellomrom for å oppnå nok styrke og stabilitet. Litt dyr løysing men alternativet hadde vore ein dragar eller to under golvet og det var det rett og slett ikkje plass til for takhøgda sin del.
Deretter var det rett fram med å leggja råme på veggen og deretter festa bjelkene på denne før det vart lagt sponplater oppå. Me brukte spesielle sponplater der det var frest ned spor klar til å leggja vassrøyr for vassboren varme.
Dette arbeidet gjekk føre seg høgvinters i år i sprengkulde. Så kaldt og ufyse var det at snikkarane evakuerte til ein varmare oppdragsstad til det vart litt mildare att. Det er ikkje så veldig effektivt å snikra når ein er kledd opp som ein teddybjørn og har så tjukke vottar at ein trygt kan slå seg på tommelen med hammaren.

søndag 12. september 2010

Akkja, tide gaor.

Akkja, no var me skikkeleg gira på å setja i gang. Me har Voss Sparebank på laget, Innovasjon Norge er med, søknad om rammeløyve vart send 30.06 så me rekna med at i førstninga av september så var det full guff.
Men so viser det seg at søknaden vår, som var fremja i høve noko som heiter "Landbruk Pluss" eller "korleis skal me kunna leva av ein gard når dyrehald ikkje er lønsamt lenger" kanskje var litt for omfattande så sakshandsamaren på kommunen måtte senda den til uttale hjå Fylkesmannen. OK, tenkte me, det er vel han Lars det, som alltid har snakka så varmt om utvikling av tilleggsnæringar på gardsbruk, det går nok bra.
Men det gjorde det altså ikkje, ifølgje Fylkesmannen er prosjektet for stort til å koma innanføre "Landbruk Pluss", altså må me ha ein ny runde med søknad om dispensasjon frå kommuneplanen og kattane veit kva medan tide går.
Det går heilt sikkert bra til slutt når dei finn rett skuff å leggja det i men med forrige vinter (kalde vinter) i friskt minne hadde me ynskt at me kunne byrja litt tidlegare slik at håndverkarane slapp arbeida med to termodressar på, det hadde sikkert vorte rimelegare og.
Akkja...

onsdag 25. august 2010

Uteplass

Under restaureringa av løa fann me mange tjukke, store heller i golv og låvebru. Desse fekk me god bruk for då me pussa opp rundt løa sidan Jorunn såg at dei ville passa fint som golv på ein uteplass der steinen til støypesiloen hadde lege. Jordmassane vart grevne ut og det vart fyllt inn att grov pukk og eit lag med fin singel på toppen. Oppå der vart så hellene lagde. Det vart eit heller grovt golv men vil nok fungera heilt fint. På kanten ut mot tunet lagde me til eit bed der det vart planta stauder og sett ned ei hengepil. Oppå kanten var det allereie sett opp eit par stabbesteinar for å sikra at ingen køyrde utom kanten.
Og så var plassen ferdig. Ikkje store jobben, eit par timar men ein viktig detalj for å gjera det fint rundt løa og på tunet.

tirsdag 24. august 2010

Møkajobb

Møkakjellaren er eit kapittel for seg, ikkje å nemna landkummen. Under floren frå 1950 er det ein støypt møkakjellar og ein landkumme. For dei som ikkje veit kva land er så er det kort sagt kupiss. Florar på den tida vart bygde med såkalla skilt anlegg - dvs at møk og land vart samla i kvar sitt rom. Landet vart så til å byrja med køyrt ut i tønne, senare når det vart tilgang til plastslangar vart det nytta og i den tida eg hadde husdyra brukte eg ei vakuumvogn. Møka vart køyrt ut med hest og slede på ettervinteren.
Men no må altså desse romma vaskast grundig og setjast i stand til nye føremål, mellom anna skal varmesystemet inn der.
Jobben med å saga hol i veggen til landkummen og rehabilitera betongen i møkakjellaren var det Hansen hjå Skutle Betong som tok seg av. I taket av kjellaren er det ein dragar, denne var byrja å verta dårleg og armeringa låg i dagen så denne måtte reparerast, i tillegg var det litt meir knask. Dette arbeidet vart gjort i den kaldaste vinteren på lang tid så me måtte dekka opninga og ha ein varmeovn ståande på, dette førte sjølvsagt til at Hansen lukta heller stramt etter endt arbeidsdag.
Når han saga hol i veggen inn til landkummen oppdaga me at det var tjukk is der inne. Mesteparten av denne tinte me med eit stort tilleggtil årets straumrekning - vifteomnar i eit par veker. Deretter vart mesteparten tømt ved hjelp av vakuumvogna til Lars Aslak Flatekvål. Resten av tømminga skreiv eg om i eit innlegg for ei stund sidan.
Det som står att no er vasking og evnt oppretting og støyping av golv i møkakjellaren. Golvet der er nemlig laga slik at land i møka skulle samla seg i botn på midten og ikkje renna ut, no derimot, treng eg eit plant golv.
Mykje godt arbeid her enno så det er nok ikkje siste gong eg skriv om møkakjellaren.

torsdag 19. august 2010

Den tida...

Tida strekk ikkje til nett for augneblinken noko de sikkert ser på aktiviteten på bloggen. Me er nett komne i hamn med årets jordbærsesong som strekte seg over nesten 6 veker mot normalt fire. Det har vore mykje vær og heller passeleg med bær så denne sesongen legg me no til kvile nederst i ei skuff! Det er også planteår i år, annankvart år plantar eg eit nytt hald og brakkar det eldste haldet. Me er no nett ferdige med å laga åker og har henta plantane i Birkenes nær Kristiansand - og jammen har me ikkje rukke å planta dei ut og. Me har hatt svært god hjelp frå to kjekke gutar frå Afganistan - Assad og Hazir, utan dei veit eg mest ikkje kor det hadde gått. Å planta alt sjølv med ein 54 år gamal rygg hadde nok teke eit par veker.
Me skal no endra fokus frå bær til løe att og me har fått signal frå kommunen om at byggesøknaden sannsynlegvis er klar i byrjinga av september. Det skulle difor vera mogeleg å starta opp midt i september. Me slepp altså å sjå arbeidsløysa i kvitauga denne hausten og :).

onsdag 11. august 2010

Golv

Etter restaureringa gjekk det omlag fem år før me i fjor haust sette i gang med vidare arbeid i løa. Den tida var nyttig i modningsprosessen til avgjerda om å starta opp med gjestetun.
Det første som måtte gjerast var å støypa golv i første høgda. Til dette arbeidet leigde me inn Skutle Betong, eit svært kompetent lite firma som kan dette med betong.
Som før beskrive var golva grovplanerte og oppfyllte med pukk. Grovplanert og plant viste seg å vera to ulike begrep så det måtte rettast opp ein del. Golvet i den største salen viste seg å vera umogeleg å retta opp samstundes som ein tok vare på takhøgda så det golvet er lagt med litt helling. Andre stader måtte ein gå laus og grava litt att, denne gongen med hakke og spade. Opprettinga vart gjort med store mengder singel som vart tippa inn låvedøra i ein stor haug før han vart frakta rundt og planert inne i dei ulike romma i løa. Deretter kom røyrleggjarar og elektrikarar på plass og la ned naudsynte røyr og trekkjerøyr før det vart finplanert igjen og kompaktert.
Neste trinn i prosessen var å leggja plast og styrofoam (isolasjon) før eg slapp til med å leggja røyr til golvvarmen. Me har lagt opplegg for golvvarme i alle golv så hjå oss skal ingen frysa :). Å leggja desse røyra var overraskande greitt takka vera eit enkelt system me kjøpte hjå Frode røyrleggjar. Det var skinner med spor i som skulle leggjast ut med eit visst mellomrom, deretter var det berre å rulla ut røyra og klikka dei ned i skinnene, snedde! Kva varmekjelde me skal nytta kjem eg attende til seinare, no er det golv.
Etter at me var ferdige med røyrene var det Skutle sin tur att med å leggja armering og ta den siste finpussen før betongbilen dukka opp med pumpe og laaang slange, tida med trillebårer er forbi. Skutlekarane spratt rundt og la ut betong, målte og nivellerte og på eit par timar var det støypt.Litt spesielt var det at det var den kaldaste vinteren på lenge, støypinga måtte gjerast på dagar med temperaturar mildare enn 10 minus og alt arbeidet gjekk føre seg med tjukke varmedressar, lange ull under og diverse anna varmt - fytterakkaren!
Du verden kor kjekt det var å gå i løa på fast golv etterpå, no var det etterkvart tydeleg å sjå kor fint det ville verta når det var ferdig.

torsdag 5. august 2010

Møkakøyring

I går tømde eg ut dei siste restane av møk i møkakjedlaren. Eigentleg var det botnslammet i landkummen som måtte ut. Dette var sannsynlegvis siste gongen det vart køyrt møk frå fjøs her på garden på ei stund, for alltid vert altfor sterkt sidan framtida framleis er ukjend :).
Det var eit skikkeleg skitarbeid og lukta av femti år gamalt slam kan knapt beskrivast. Mesteparten av slammet vart forresten tømt i vinter med tankvogn men det læg att eit par m2 som me ikkje fekk tak i då. No passte det fint å få det ut og molda ned i den nye jordbæråkeren eg skal planta om eit par veker.
So no er det tomt, då står det berre att å vaska tak og vegger med høgtrykkspylar, kosejobb det og, før golv, tak og vegger vert oppgraderte slik at kjedlaren kan brukast til andre ting.

onsdag 4. august 2010

Overnatting

Før me avgjorde at me skulle satsa på dette prosjektet var me rundt til mange stader som dreiv med noko liknande det me har tenkt på. Med få unnantak fekk me klare råd om at me burde ha høve til overnatting i tunet. Me var allereie i gang med å byggja om loftet til reiskapshuset til noko anna men no ombestemte me oss og gjekk i gang med å laga eit husvære. Me hadde allereie flytta inngangen til loftet frå vest gavlen til midt på oppsida ved å laga ei ark der, no laga me ei større ark på nedsida slik at det vart ljost og luftig. Deretter vart heile husværet gipsa på innsida, kanskje ikkje alt for lurt sidan det utløyste ein monumental sparkle og pussejobb, me vert muligens litt meir forsiktige med gipsplater heretter. Etter ein seig sparkle/pusse/målejobb, der særleg Erlend var aktiv, vart det lagt golv og montert kjøken. Deretter er det vorte fora ut rundt glas og dører og lista. Det som manglar no før me er ferdige med husværet er baderommet, fliser i vindfanget, kloakk og isolasjon under golvet så kanskje me er i gang til vintersesongen.

fredag 30. juli 2010

Uteområdet

Etter at restaureringa var ferdig såg det ut som ein krigsskodeplass i tunet og ei skikkeleg ryddeøkt sto for tur. Alt som kunne passera som ved vart kappa i ovnslengder og lagra i storsekk. Det var faktisk så mykje at me framleis har ein sekk ståande - fem år etter restaureringa.
Området ellers var grovplanert og ruskje men det var desverre korkje overskot eller pengar til å gjera noko med det straks.Først etter eit par ås såg me oss syn med å engasjera ein entreprenør til å pussa opp uteområdet.
Ei snedde gravemaskin og ein flink førar gjekk laus i tre dagar og resultatet vart ei fint tilpasa fylling på nedsida som vart dekt med matjord. På vestsida vart det pukka opp ein liten parkeringsplass som vart dekt med grus og på austsida av låvebrua, der det gamle steinlageret som var silopress på støypesiloen, vart det laga til med fin singel og grove heller så det vart ein fin uteplass. Deretter vart det sådd og planta og vips hadde me ein fin stor hage og over dobbeltså mykje plen som skulle klippast.
Sjå den fine utsikta det vart frå uteplassen nedanføre løa!

tirsdag 27. juli 2010

Floren

Floren, eller fjøset, er ikkje like gammal som resten av løa. Han vart bygd på slutten av førtitalet og avløyste den gamle tømmerfloren som sto for seg sjølv aust for løa. No var floren 55år gammal og etter kvart sørgeleg utdatert sjølv om forrige generasjon hadde oppdatert til røyrmjølk og forbrett i staden for spannanlegg og høykrybber. Nye retningslinjer for båslengder og anna gjorde at me dreiv meir som på nåde dei siste åra me hadde kyr, nybygg var heilt uaktuelt sidan kvoten på garden var i minste laget.
Me gjekk difor laus og vaska han ned og demonterte alt utstyr. Noko vart selt, mjølkeanlegget for til Honningsvåg på Stadtlandet der det sikkert er i full bruk den dag i dag. Resten vart sett til sides og vert vel sikkert kasta med det første sidan det ikkje er nokon som er interesserte i å kjøpa det.
Det var litt vemodig å gjera dette, det markerte slutten på mange generasjonar med dyrehald og mjølkeproduksjon på garden. Det er etter kvart mange bønder som opplever dette no, alt skal vera så stort og mat skal vera så billig - me får vona dei veit kva dei gjer dei som styrer dette...
Etter at alt var demontert måtte me fjerna ein god del betong på golvet. Golvet var oppbygd slik at det først var ei plate på ca 10cm i etasjeskiljet, oppå den var det så støypt på renner, golv, båsar o.a. På det meste i båsane var det 30cm påstøyp. Me kunne sjølvsagt ha støypt opp så me fekk flatt golv men då hadde me kome i konflikt med takhøgda så me måtte nok fint pigga vekk påstøypen og koma oss ned på etasjeskiljet.
Dette byrja me med for fem år sidan med at Ekehaug Maskin gjekk laus med ei lita maskin med pigg, dei vart ikkje heilt ferdige før me la det på is for fem år sidan så Hansen frå Skutle Betong gjorde ferdig jobben med ein kango hammar i vinter.